Header Ads
แพร่ เปิดงาน "กาแฟและหม้อห้อมแพร่2564 Phrae Coffee & Indigo Craft Fair" เพื่อสร้างเครือข่าย และการเพิ่มช่องทางการตลาด
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านวงศ์บุรี ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

เป็นประธานเปิด "งานกาแฟและหม้อห้อมแพร่ 2564 " Phrae Coffee & Indigo Craft Fair" โดย นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน 


นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จากบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ด้านการพัฒนาวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรการแก้ไขปัญหา

ด้านการผลิตของเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  ซึ่งจังหวัดแพร่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักหลายอย่าง อาทิ ข้าว ข้าวโพดส้มเขียวหวาน พืชผัก พืชสมุนไพร กาแฟ และห้อม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 2,825 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอลอง อำเภอร้องกวาง อำเภอวังชิ้น และอำเภอเด่นชัย

สำหรับกาแฟมีการซื้อขายกาแฟพันธ์ุโรบัสต้าและกาแฟพันธุ์อาราบิก้า รวมจำนวนกว่า 1,200 ตันต่อปี เป็นมูลค่าถึง 48 ล้านบาทต่อปี


ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในจังหวัดแพร่ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟตามแผนยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 - 2564 

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติช่วยในการลดต้นทุนการผลิตทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ที่ดีขึ้น

อนึ่ง จังหวัดแพร่ ยังเป็นแหล่งผลิตผ้าพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น คือผ้าหม้อห้อมหรือเสือหม้อห้อม ซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่สำคัญของจังหวัดแพร่เป็นสิ่งสะท้อนถึงความงามทางวัฒนธรรมการแต่งกายของคนเมืองแพร่ มีการย้อมผ้าจากสีของต้นห้อม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

และเป็นที่นิยมของคนทั่วไป


ดังนั้นการจัดงาน "งานวันกาแฟและหม้อห้อมแพร่ 2564 Phrae Coffee & Indigo Craft Fair"  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาด มีกาารมอบป้ายให้กับร้านกาแฟที่จำหน่ายกาแฟของจังหวัดแพร่ ที่และขายอยู่ในจังหวัดด้วย นอกจากนี้มีการเดินแบบ เงินแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมอีกด้วย

ภาพ/ข่าว

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่.รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.