Header Ads

 


ชลบุรี - ม.บูรพา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร  ชินินทร อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ,นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย ประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกันเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศฯ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงผลิตผู้ช่วยพยาบาลซึ่งจะปฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาล สำหรับช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการหรือผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน เป็นผู้ที่ได้รับการ สนับสนุนทุนการศึกษาจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2564 ประกอบด้วย รายวิชาทฤษฎี 14 รายวิชา และรายวิชาปฏิบัติ 5 รายวิชา ในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น ๓๒ คน ผ่านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในห้องเรียน และฝึกประสบการณ์การดูแล ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยในวัยต่าง ๆ ณ หอผู้ป่วยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และเด็ก ในโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ตลอดจนฝึกประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการในชุมชน ตลอดจนคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกำลังหลักคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญทางด้านวิชาการหรือการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาและต่ำกว่าปริญญาการผลิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลากว่า 10 ปี จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 12 รุ่น ก็เป็นงานหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้ผู้รับบริการในชุมชน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติ ได้รับการดูแลช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.