Header Ads
 เชียงราย - กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. มอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำเชื้อโรคระบาด ลัมปี-สกิน ในโค-กระบือ กับปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบให้กับเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย                                                                                                                                           

                                                          เมื่อ 19 ต.ค. 2564 เวลา 10.30น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำเชื้อโรคระบาด ลัมปี-สกิน ในโค-กระบือ ประกอบไปด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ,ถังฉีดพ่น ปั้มลมด้วยมือ แบบมีก้าน หัวฉีดปรับได้ ขนาด ๕ ลิตร,ชุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่อง โรคระบาด ลัมปี-สกิน ให้กับปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบให้กับเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดฯ โดยมี นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สักนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.