Header Ads
 จันทบุรีฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนตามนโยบายรัฐบาลเตรียมพร้อมเปิดเทอมที่หน่วยบริการฉีดวัคซีน ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาด ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์สาธารณสุข คณะกรรมการเหล่ากาชาดได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสา ครู อาจารย์ ที่ให้บริการ และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี ในวันนี้เป็นเด็กนักเรียนที่สมัครใจ จากสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีจำนวน 19 โรงเรียน 1,064 คน  โดยนายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนำเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอมสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนในเด็กกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดมีแผนในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 เด็กนักเรียนที่สมัครใจตลอดทั้งเดือนตุลาคมโดยกระจายครอบคลุมโรงเรียนทั้ง 10 อำเภอ และสาธารณสุขได้แนะนำเด้กนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์หลังจากฉีดวัคซีนไปให้สังเกตอาการที่ต้องเฝ้าระวัง หากมีอาการแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หายใจติดขัด ใจสั่น หอบ เหนื่อยง่าย ให้พบแพทย์และแจ้งวัน เวลาที่ได้รับวัคซีนโดยทันทีเพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่เกิดขึ้นเป็นบางคนหลังจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แต่ผลข้างเคียงนี้ที่พบในประเทศไทยไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองภายใน 3-4 วัน พร้อมทั้งแนะนำหลังฉีดวัคซีน 1 สัปดาห์ ไม่ควรออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมออกแรงหนัก

ภาพ/ข่าวดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.