Header Ads

 


 ราชบุรี - กรมทางหลวง เปิดเวทีรับฟังประชาชน ปรับปรุงหมายเลข 4 กรมทางหลวง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน การปรับปรุงและออกแบบแก้ไขปัญหาจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ที่ จ.ราชบุรี 


 วันที่ 18 ต.ค.64 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) ในรูปแบบการสัมมนาทางไกลผ่านระบบ ซูมมิตติ้ง โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง ต.หลุมดิน-ต.ห้วยชินสีห์ เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการ ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา และแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาค โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม


 สำหรับแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ในพื้นที่ตำบลหน้าเมือง ถึงตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรจะขยายเป็น 8 ช่องจราจร และปรับปรุงช่องจราจรบนสะพานข้ามแยกให้สอดคล้องกับตลอดแนวเส้นทาง รวมทั้งออกแบบระบบการระบายน้ำให้มีความต่อเนื่องและรองรับน้ำได้อย่างเหมาะสม และปรับปรุงจุดกลับรถให้อยู่ใต้สะพาน  โดยมีจุดแยก 4 จุด ประกอบด้วย แยกเจดีย์หัก แยกห้วยไผ่ แยกแขวงทางหลวง และแยกนิรันดร์ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาโครงการ4 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้แก่ ตำบลหน้าเมือง ตำบลเจดีย์หัก ตำบลตอนตะโก และตำบลอ่างทอง โดยมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 450 วัน


 พร้อมกันนี้ยังได้ศึกษาสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงหมายเลข 4 (สะพานสิริลักขณ์) ที่ปัจจุบันสะพานดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและมีขนาดเพียง 4 ช่องจราจร ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรได้เพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทางและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวคิดการออกแบบและปรับปรุงสะพานเดิมที่มีขนาด 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร และมี 4 รูปแบบทางเลือก 


 ทั้งนี้ภายหลังการประชุมกรมทางหลวง จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการให้เหมาะสมต่อไป


////////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.