Header Ads

 


จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564


วันนี้ ( 20 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จิตอาสา ทหาร ข้าราชการ และส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม ฯ ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) จังหวัดนครสวรรค์ 

โดยกิจกรรม "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564" ในวันนี้ขึ้นมีกิจกรรมประกอบด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการ พรวนดิน ใส่ปุย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ทรงปลูกจำนวน 4 ต้น ได้แก่ ต้นลำดวน และต้นสารภี ต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้นพิกุล ต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และต้นพิกุล ต้นไม้ทรงปลูก ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้นเสด็จ พระราชดำเนินมาวัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)

สืบเนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชปณิธานอย่าง แรงกล้าที่จะฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้คืนความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง โดยทรงปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์เป็น"วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ" ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้ใช้ชื่อว่า "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"


ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.