Header Ads
รองผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในอำเภอหนองบัว


เมื่อเวลา 9:30 น วันที่ 20 กันยายน 2564 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ ติดตามและกำกับการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองบัว

คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (หัวหน้ากลุ่มงานด้านสังคม) รองปรีชา เดชพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดนครสวรรค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองบัว ผู้แทนคลังจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน เป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีอำนาจหน้าที่ติดตามและกำกับดูแล ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ตามใบกำหนดคุณลักษณะที่คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดอนุมัติ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้เป็นไปตามความสุจริต เรียบร้อย  โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและกำกับการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด

คณะกรรมการติดตามและกำกับการดำเนิน โครงการ ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอ ประธานกรรมการ และมี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบล ปศุสัตว์อำเภอหรือผู้แทน ประมงอำเภอ หรือผู้แทน ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นกรรมการ และมีเกษตรอำเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานเกษตรอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ให้คำแนะนำ ติดตาม กำกับการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนสิ้นสุดการดำเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการ ยกระดับ แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดให้เป็นไปด้วยความสุจริต เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจติดตามการจัดซื้อระดับจังหวัด (รับผิดชอบตามรายอำเภอ)

    อำเภอหนองบัว ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน มีกลุ่มเกษตรและเกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้ดำเนินการจัดตั้งแปลงใหญ่ข้าว จำนวน 7 แปลง และแปลงใหญ่มันสำปะหลัง จำนวน 2 แปลง รวม 9 แปลง และได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ดังกล่าวจำนวน 4 แปลง แสดงความต้องการโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด งบประมาณ 11,610,040 บาท ประกอบด้วย

  1. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 12 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่หนองกลับ) 2,891,000 บาท

  2. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว (ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ห้วยถั่วเหนือ) 2,893,185 บาท

  3. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจกลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยร่วม) 2,996,590 บาท

  4. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 6 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ 6 วังบ่อ) 2,829,265 บาท รวมเป็นเงิน 11,610,040 บาท

   คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม มีมติเห็นชอบและอนุมัติ กิจกรรมแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่ของอำเภอหนองบัว ทั้ง 4 แปลง งบประมาณ 11,610,040 บาท

   กลุ่มแปลงใหญ่ดังกล่าว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วรวม 2 คณะ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้จัดทำใบกำหนดคุณลักษณะวัสดุ-ครุภัณฑ์ ตามรายการที่ขอสนับสนุน ทั้ง 4 กลุ่ม พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ ตามคู่มือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน/โครงการฯที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563 คู่มือฉบับตามมติคณะกรรมการการบริหารโครงการฯเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกรายการ

   ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและกำกับการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับอำเภอ ได้ประชุม และตรวจติดตามการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ของกลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง 4 กลุ่มแล้ว พบว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุดังกล่าวและกลุ่มฯ ได้ปิดบัญชีโครงการแล้ว 4 กลุ่ม และสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว ได้แจ้งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์มาตรวจบัญชีกลุ่มฯด้วยแล้วภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.