Header Ads
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบรางวัลเรือพร้อมรบสูงสุด และรางวัลบุคคลดีเด่นของกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 20 ก.ย.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการมอบรางวัลการแข่งขันเรือพร้อมรบสูงสุดของเรือในกองเรือยุทธการ และรางวัลบุคคลดีเด่น ของกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการร่วมในพิธี และร่วมแสดงความยินดี ณ ลานหน้ากองบัญชาการ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การแข่งขันเรือพร้อมรบสูงสุดประจำปีของกองเรือยุทธการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เรือในกองเรือยุทธการเกิดความตื่นตัวในการแข่งขัน เกิดการเตรียมความพร้อมของเรือในการปฏิบัติราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งด้านองค์บุคคล , องค์วัตถุ , องค์ยุทธวิธี ตลอดจนการสุขาภิบาลในเรือ โดยเรือที่ได้รับรางวัลแบ่งตามกลุ่ม ดังนี้

ประเภทเรือพร้อมรบสูงสุด กลุ่มเรือชั้น 1

- ลำดับที่ 1 ได้แก่ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช

- ลำดับที่ 2 ได้แก่ ร.ล.ตากสิน

- ลำดับที่ 3 ได้แก่ ร.ล.นเรศวร

ประเภทเรือพร้อมรบสูงสุด กลุ่มเรือชั้น 2 และชั้น 3

- ลำดับที่ ๑ ได้แก่ ร.ล.สงขลา

- ลำดับที่ ๒ ได้แก่ ร.ล.หนองสาหร่าย

ประเภทเรือเตรียมความพร้อมรบสูงสุด

- ลำดับที่ 1 ได้แก่ ร.ล.สุโขทัย

- ลำดับที่ 2 ได้แก่ ร.ล.สายบุรี

- ลำดับที่ 3 ได้แก่ เรือ ต.115

สำหรับรางวัลบุคคลดีเด่นของกองเรือยุทธการมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกกำลังพลที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และมีผลงานปรากฏเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อกองเรือยุทธการ โดยมีกำลังพลที่ได้รับรางวัลแบ่งตามประเภท ดังนี้

ประเภทนายทหารสัญญาบัตร ได้แก่

1. น.อ.เกรียงไกร  เพชรประไพ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ 

2. น.ท.นาวี  เหลืองพยุง หัวหน้าแผนกการรบผิวน้ำ กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึกกองเรือยุทธการ

3. น.ท.ศราวุธ  ทองยิ่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ กองฝึกเดินเรือ และการเรือ กองการฝึกกองเรือยุทธการ

4. ว่าที่ น.ต.กุลวิณ  สุคนธมาน นายทหารยุทธการ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.สายบุรี กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ

ประเภทนายทหารประทวน พลทหาร และลูกจ้าง ได้แก่

1. พ.จ.อ.อาพัชรินทร์  ช่วยแก้ว นายตอนแผนกปกครอง กองปกครอง กองการฝึกกองเรือยุทธการ

2. จ.อ.ณัฐวรรษน์  ภวัตณัฐรัชต์ จ่าเรือ เรือระบายพลขนาดกลาง หมวดเรือ แผนกขนส่ง กองสนับสนุน กองเรือยุทธกการ

3. จ.อ.โยธิน เกล้าวิกรณ์ ช่างกล เรือสนับสนุน หมวดเรือ แผนกขนส่ง กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ

4. จ.อ.ไกรพล  พรหมศร จ่าปืน เรือประมงลำที่ 1 หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กองสนับสนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลของกองเรือยุทธการ มีการเตรียมความพร้อมของเรืออย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยการฝึกฝนตนเอง , การสร้างทีมงานภายในเรือ และการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ เพื่อดำรงขีดความสามารถของเรือได้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้กองเรือยุทธการเป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจอยู่เสมอ

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.