Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2564


   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานมอบทุนในโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับเยาวชนในชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังทั้ง 39 ชุมชน โดยมีนางสิริมา กีรติยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้นำชุมชน และเยาวชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เปิดเผยว่า สำหรับโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรม ด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเล็งเห็นว่า การเปิดโอกาสให้กับเยาวชน ที่ขาดแคลนปัจจัยทางด้านการศึกษา และปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ ทางการเงินให้กับครอบครัว ทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเยาวชนให้ดีขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการพัฒนาเยาชนที่ขาดแคลน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ในชุมชน จำนวน 39 ชุมชน โดยสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายให้กับเยาวชน ชุมชนละ 5 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 955,000 บาท


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.