Header Ads

 


 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบถังน้ำขนาด 2000 ลิตร 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้มอบถังน้ำตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม จากห้องเรียน ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ ตระหนักรู้ในการรักการอ่าน เสริมสร้างประสบการณ์การเขียน โดยจังหวัดน่านเป็นจังหวัดเป้าหมายนำร่องใน 10 จังหวัด มีโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน จำนวน 27 แห่ง และโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน

จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 29 แห่ง

ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ได้เน้นหนักกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจังหวัดน่านและเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้รับความร่วมมือใน

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กองทุนเพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้สำรวจ ออกแบบสื่อ การเรียน การสอนให้แก่นักเรียนตามบริบทของพื้นที่ และมีครูอาสาสมัคร (ครู ก) เป็นกลไก นำสื่อการเรียนการสอนไปสู่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและปัญหาต่างๆ ของโรงเรียน ในด้านสื่อการเรียนการสอน

บางแห่งยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการฝึกทักษะ การใช้เทคโนโลยีค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ดังนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และสภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึง

ปัญหาดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ

โควิด 19 จึงมีความห่วงใยเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งในวันนี้ได้ทำการมอบถังน้ำ จำนวน 26 ถัง ให้แก่โรงเรียนจำนวน 13 แห่ง เพื่อโรงเรียนจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก


ชารี ชัยชนะ กรรมการฯเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน


ชฎิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ภาพ

พัชรินทร์ญา ละมัยกุล รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.