Header Ads
 ชุมพร - โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการปักผ้าปาเต๊ะด้วยลูกปัดและเลื่อมอำเภอเมืองชุมพรวันที่ 19 กันยายน 2564  เวลา 15.00 น นายสุภัทร ขจรมาศบุษป์ พัฒนาการอำเภอเมืองชุมพรให้เกียรติมาปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการปักผ้าปาเต๊ะด้วยลูกปัดและเลื่อมอำเภอเมืองชุมพร ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร  

 วันที่ 17 กันยายน 2564  ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันประชาชนมีค่าครองชีพสูง มีรายได้น้อย การลดรายจ่ายหรือการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นจึงเป็นความสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้สตรีได้ลดรายจ่ายและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม ทั้งนี้  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองชุมพรโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพรจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการปักผ้าปาเต๊ะด้วยลูกปัดและเลื่อมอำเภอเมืองชุมพรขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างโอกาส และทางเลือกในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของสตรีนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรสตรีด้านการบริหารจัดการอีกด้วย 

   การจัดโครงการฯ นี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 คน มี โดยมีผู้แทนกลุ่มเสนอโครงการดังนี้ 1. นางชุลี บันเทิง 2. นางสาวศิริมา ไทยนุกูล 3. นางอาภรณ์ ชุมแสง  4. นางเขมิกา ขวัญทอง และ 5. นางยุพิน ทองสุข

  ทั้งนี้ เวลา 13.30 น. นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการฯโดยมีนายสุภัทร ขจรมาศบุษป์ พัฒนาการอำเภอเมืองชุมพร, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพรให้การต้อนรับ และร่วมประสานการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดความเรียบร้อย 

กิจกรรมวันที่ 17 กันยายน 2564  กิจกรรมช่วงเช้า : กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสตรี  (วิทยากร : นางสาวรัตนา ภรณ์ พราหมณ์ทอง นักวิชาการการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร) กิจกรรมช่วงบ่าย : ความรู้พื้นฐานด้านการปักผ้าปาเต๊ะด้วยลูกปัดและเลื่อม และการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการปักผ้าปาเต๊ะด้วยลูกปัด (วิทยากร : นางจินตนา มาตยสถิตย์ และวิทยากรร่วมอีก 2 คน)   โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการปรับผ้าปาเต๊ะด้วยลูกปัดและเลื่อม อำเภอเมืองชุมพร  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน พ.ศ. 2564 ทางคณะพัฒนาสตรีอำเภอเมืองชุมพรและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด  ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร   ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย : ผู้ดูแลโครงการ   #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SDGforAll@Kmitl #ผู้นำการเปลี่ยนแปลง #SmartLeader #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับ พช.  เชิดชูกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์ยุวชนทหาร โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ ระบือไกลปะการัง ชื่อดังรังนกนางแอ่น  

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514


ขับเคลื่อนโดย Blogger.