Header Ads

 


 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด รับรางวัลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานดูวันที่ 17 ก.ย. 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่รางวัลแก่พลตรีไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 มีนายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ข้าราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ ที่กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี


สำหรับรางวัลดังกล่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ไข้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถเป็นแบบอย่างสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมถึงสมาชิกอื่นได้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตัวอย่างความสำเร็จของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด ได้นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และให้สมาชิกสหกรณ์มีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและกำหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ค้ำประกันเงินกู้ ตามหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และระดับสมาชิก สมาชิกสหกรณ์มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การออม การทำบัญชีครัวเรือน และการชำระหนี้ตามกำหนด เป็นต้น


////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี 063-3786378

ขับเคลื่อนโดย Blogger.