Header Ads
 ราชบุรี - เร่งจัดตั้งศูนย์ FAI นำร่อง 3 อำเภอ ขณะติดเชื้อ 485 ราย เสียชีวิต 1 ราย                   วันที่ 27 ส.ค.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบสัปดาห์นี้จังหวัดมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น Cluster ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว เป็นกลุ่มพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก 60-70 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้จังหวัดต้องออกคำสั่งที่ 3195/2564 ลงวันที่ 20 ส.ค.64 ให้มีการจัดตั้งศูนย์พักแยกกัก สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป นำร่องใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง บ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม ต้องดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ก.ย.64


 ด้านแพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วันที่ 27 ส.ค.64 ผู้ป่วยรายใหม่ 485 ราย (ที่พบผู้ป่วยมากขึ้นเนื่องจากมีการทำการค้นหาเชิงรุกในสถานประกอบการ และพบ Clusters ในสถานประกอบการ)  ผู้ป่วยสะสม ทั้งหมด 15,352 ราย (ระลอกใหม่ เมษายน จำนวน 15,301 ราย) ขณะนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 8,886 ราย รักษาหายวันนี้ 122 ราย รักษาหายสะสม 6,333 ราย เสียชีวิตใหม่ 1 ราย เสียชีวิตสะสม 133 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ส่วนจำนวนเตียงทุกประเภทของโรงพยาบาล (รวม รพ.สนามแล้ว) ในจ.ราชบุรี ทั้งหมด 3,209 เตียง ปัจจุบันใช้เตียงไปแล้ว 2,699 เตียง 


 ด้านสถานการณ์การฉีดวัคซีนของจ.ราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค.64 มีการฉีดวัคซีนทั้งหมด 220,141 โด๊ส แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มหนึ่ง จำนวน 170,112 โด๊ส, ผู้ที่รับวัคซีนเข็มสองในจังหวัดราชบุรีจำนวน 42,791 โด๊ส, ผู้ที่รับวัคซีนเข็มสาม จำนวน 7,238 โด๊ส โดยผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีน จำนวน 116,812 ราย และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคจำนวน 39,033 ราย และหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีน จำนวน 629 ราย 


 ทั้งนี้จ.ราชบุรีมีสูตรในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 คือ Sinovac เข็มที่ 2 คือ Astraseneca ระยะเวลาห่างกัน 3-4 สัปดาห์ และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มหนึ่งจากสถานีกลางบางซื่อหรือจังหวัดอื่นใดแล้ว มีความประสงค์จะรับวัคซีนเข็มสองในจ.ราชบุรี จะต้องมาลงทะเบียนกับโรงพยาบาล หรือในภูมิลำเนาของตนล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดหมาย 2 สัปดาห์   


 ขณะที่ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงศูนย์พักแยกกักสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบ 200 แห่งภายในจ.ราชบุรี ต้องจัดตั้งศูนย์พักแยกกัก (FAI) สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะต้องมีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงาน และต้องเพียงพอต่อการแยกกักควบคุมผู้ป่วยให้อยู่ในวงจำกัด แยกผู้ติดเชื้อจากโรงงาน ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกที่ต้องดำเนินการโดยเร็ว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุด ขณะนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบหลายแห่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 


 ผวจ.ราชบุรี ยังได้กล่าวถึงร่างมาตรการป้องกันผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตามแถลงการณ์ของ ศบค. ในวันนี้จะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน จากนั้นจ.ราชบุรี จึงจะสามารถจัดทำคำสั่ง เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย.64 ซึ่งขณะนี้จ.ราชบุรี ยังอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


/////////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.