Header Ads
 ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา น้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่การปฏิบัติ ชวนประชาชนปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดระยอง ที่ยังคงพบสูงอยู่ในขณะนี้ อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ดูแลตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้เข้มงวดในการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และมั่นล้างมือบ่อยๆ 


อย่างไรก็ตามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังกล่าว ทำให้ประชาชนทำมาหากินลำบากขึ้น จึงอยากให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด และสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีคือ การปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลทับมา ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ได้ปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งพาตนเอง มีวิถีพอเพียง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.