Header Ads
 คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

 


กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.ปจ./ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ.   
,นายรณรงค์ นครจินดา รอง ผวจ.ปจ. /รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ.(พ) ,พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผบก.ภ.จังหวัดปราจีนบุรี /รอง ผอ.รมน.
จังหวัด ป.จ.(ต), พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.
จังหวัด ป.จ.(ท) /รอง ผบ.
มทบ.12 นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจำนงค์  ปลัดจังหวัด ปจ./เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. และคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฯ  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564  แบบออนไลน์ในระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์การเรียนรู้) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อให้เป็น
ไปตามมาตรการป้องกันการ
พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด
ปราจีนบุรี ให้คณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบผลการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคสวนราชการ อาทิเช่น ข้อมูลการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดปราจีนบุรี โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี และการ
เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในปี 2564 


โดย ปภ.ปจ. เพื่อรับทราบ
ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญที่ผ่านมา ฯ รวมทั้งเพื่อรับทราบ ข้อหารือ  ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


////////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.