Header Ads
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการรับมอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก เรือของพ่อ เรือ ต.91 จากชมรมภริยากองเรือยุทธการ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาอุทยานประวัติศาสตร์ฯ สัญลักษณ์สำคัญของเมืองสัตหีบ


วันที่ 24 ส.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ เรือ ต.91 รับมอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก เรือของพ่อ เรือ ต.91 จากคุณสุนันท์  สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ เป็นจำนวนเงิน 300,091 บาท เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา และดำเนินโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ฯ ณ สนามหน้าสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การจัดทำเสื้อที่ระลึกฯ โดยชมรมภริยากองเรือยุทธการ มีที่มาจากการที่เรือ ต.91 เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ และกองเรือยุทธการ ที่ได้ทรงพระราชทานพระราชดำรัส และทรงให้คำแนะนำแก่กองทัพเรือ จนกระทั่งกองทัพเรือได้จัดสร้างเรือ ต.91 ขึ้นเอง สามารถใช้ในราชการเป็นเวลาถึง 51 ปี จึงได้ออกแบบเสื้อที่ระลึกให้บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเรือ ต.91 ที่เข้าถึงได้ง่าย โดยได้ทำการจำหน่ายตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563  จนถึงปัจจุบัน มีผู้ให้ความสนใจ เช่น กองเรือต่างๆ , กำลังพลในกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ที่ได้ให้การสนับสนุนร่วมกันซื้อเสื้อที่ระลึก ทำให้มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 300,091 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการมอบรายได้ให้แก่คณะกรรมการกองทุนอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ เรือ ต.๙๑ เพื่อนำเข้ากองทุนฯ และนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุนต่อไป

ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ เรือ ต.91 ตั้งอยู่กลางอ่าวดงตาล หน้าสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองสัตหีบ ที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการสร้างอุทยานให้กำลังพลกองเรือยุทธการ และประชาชนทั่วไปร่วมรำลึกสืบไป
ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.