Header Ads
สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านหนองขาหยั่ง  ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และเจ้าหน้าที่ฯ     ลงพื้นที่กลุ่มฯเพื่อรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการจัดทำสื่อ VTR เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรและผลผลิตของเกษตรกร


     นายประพันธ์ งามฉวี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านหนองขาหยั่ง กล่าวว่า กลุ่มของตนนั้นได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ 2561 เริ่มแรกมีสมาชิกจำนวน 9 ราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 

-สนับสนันให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันในระดับหมู่บ้าน ด้วยความสมัครใจ

-เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันแก้ไขปัญหาในการผลิตและการแปรรูป

-เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับความรู้ในการถ่ายทอดวิชาการไปสู่เกษตร     **สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มจะเป็นการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรด เช่นการแปรรูปเป็นสับปะรดกวน น้ำสับปะรด แยมสับปะรด สับปะรดกวนหยี และแกนสับปะรดแช่อิ่ม อบแห้ง

     นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัดนั้น เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ซึ่งสิ่งที่องค์กรเกษตรกรจะได้รับเมื่อขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรฯ ดังนี้

1.มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

2.โอกาสในการเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3.สิทธิของบุตรหลานเกษตรกรในการเข้าถึงโควต้าการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

4โอกาสในการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร

5.สิทธิในการจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ขอขอบคุณ**คุณประพันธ์ งามฉวี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามแม่บ้านสับปะรดกวน


ข้อมูลภาพ/ข่าว:ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ อนันตพันธุ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.