Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับผลกระทบน้ำเค็มจากบ่อดิน เขตหนองจอก

 

วันที่ 15 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่แขวงหนองจอก เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ,นายสยุมพล ณะวงษ์ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับผลกระทบน้ำเค็มจากบ่อดิน โดยมีนางภาณี   สนิสุริวงค์ และนายพงศ์นรินทร์  อิมามี เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนำลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ 
*การลงพื้นที่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้รับหนังสือจาก ประธานคณะทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก แจ้งว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เขตหนองจอก ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มของบ่อตักดิน โดยบ่อดินได้สูบน้ำเค็มออกมาพักไว้ในบ่อพัก แต่ได้เกิดเหตุการร์คันดินกั้นบ่อพักน้ำเค็มได้พังทลายทำให้น้ำเค็มไหลออกสู่คลองลำเจดีย์เล็ก ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ดังกล่าว


**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผลกระทบที่เกษตรกรได้รับจากกรณีปัญหาดังกล่าว และจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไป------ สัมภาษณ์ นางภาณี   สนิสุริวงค์ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ -----

 

ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

 

////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.