จันทบุรีจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีศูนย์การมีส่วนร่วมจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ที่จัดโดยปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองท่าช้างด้วยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันจัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กรมปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีจึงได้ดำเนินการออกหน่วยฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี และมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้กลายเป็นสัตว์จรจัด เพื่อลดปัญหาจำนวนสัตว์จรจัดตามที่สาธารณะ และร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของจันทบุรี

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม


รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.