Header Ads
อุทัยธานี-ชาวบ้านดีใจ ได้เจ้าอาวาสองค์ใหม่แทนเจ้าอาวาสองค์เก่า ณ วัดบ้านใหม่ ตำบลเขากวางทอง อ.หนองฉาง


เมื่อเวลา 15.00.น.ของวันที่ 25 ก.ค.64 โดยพระพิสิษฐ์ สุทธิจิตโต ได้รับตำแหน่งดำรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ เนื่องด้วยตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ว่างลงเพราะเหตุว่าเจ้าอาวาส รูปเดิม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยเจ้าคณะอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสในเขตปกครองสงฆ์ ตำบลเขากวางทองอีก 2 รูป ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ ตามในข้อ 6 และข้อ 12 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ 2556 ณ วัดบ้านใหม่ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยพระพิศิษฐ์ อายุ 32 พรรษา 11 วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก และจบการศึกษาป.บส.สังกัดวัดบ้านใหม่

โดยพระครูอุทิศธรรมพินัย เจ้าคณะอำเภอหนองฉาง พระครูอุทัยบุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลเขากวางทอง พร้อมพระสงฆ์ ร่วมพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้

ทั้งนี้ พระพิสิษฐ์ สุทฺธิจิตฺโต มีพรรษาพ้น 5 คือ 11 มีความรู้พอสมควรแก่ตำแหน่งเจ้าอาวาสนักธรรมชั้นเอก มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองสงฆ์ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะที่อันตรายจนเป็นที่พึงรังเกียจ ไม่เคยต้องวินิจฉัยลงโทษ ในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน และสุดท้ายเป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในถิ่นนั้น


ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.