Header Ads
 ชุมพร - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร กรมปศุสัตว์ กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับดำเนินการ  ผ่าตัดทำหมันในวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2564 ณ โรงเรียน ประชานิคม 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร   เป้าหมายในการดำเนินการ  ผ่าตัดทำหมัน ทั้งเพศผู้และเพศเมีย มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ พร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำการดูแลสุขภาพและทำการรักษาสัตว์ที่มีอาการป่วย แจกน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่เกษตรที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ จากด่านกักกันสัตว์ชุมพร จำนวน สุนัข แมวมากกว่า 100 ตัว แยกเป็น สุนัข จำนวน 37 ตัว แมว 63 ตัว ..

มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมดำเนินการได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ ด่านกักกันสัตว์ชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกษตรกรและผู้นำท้องถิ่น. นายสัตวแพทย์พิชัย โพธิ์กระสังข์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร สัตวแพทย์หญิงกิจตา ภรณ์ แสงจันทร์  นายสัตวแพทย์ประจำกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์พรชัย อินคำดี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร นายสมชาย สุทนต์ ปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ พร้อมเจ้าหน้าที่ 1.นายนิยม  สังข์เอียด  นายก อบต.หงษ์เจริญ  2.นายเอกนรินทร์  แก้วประดิษฐ์  รองปลัด อบต.  รักษาราชการแทนปลัด อบต.หงษ์เจริญ  3.นางสาวอภิญญา  จินาห้อง  หัวหน้าสำนักปลัด (ยังไม่มีกองสาธารณสุขครับ งานสาธารณสุขอยู่ในสังกัดสำนักปลัด)

   นายธงชัย  หนังสือปศุสัตว์จังหวัดชุมพร กล่าว่า มอบหมายให้นายสัตวแพทย์พิชัย  โพธิ์กระสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรดำเนินโครงการโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ 2564

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514


ขับเคลื่อนโดย Blogger.