Header Ads
อำเภอไพศาลีสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่


อำเภอไพศาลีเตรียมความพร้อมสถานที่โรงพยาบาลสนามหลังมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่ม เนื่องจากประชาชนของอำเภอไพศาลี ได้เดินทางกลับมาในพื้นที่ และเป็นกลุ่มเสี่ยงค่อนข้างสูง

นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ นายอำเภอไพศาลี และปลัดอำเภอ ร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลี  เทศบาลตำบลไพศาลี โรงพยาบาลไพศาลี สาธารณสุขอำเภอไพศาลี เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า การประปา องค์การโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่งของอำเภอไพศาลี และตัวแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอไพศาลี ได้ร่วมกันสร้างโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมอำเภอไพศาลี ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  เป็นต้นมา ทางอำเภอไพศาลีได้เริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หลังจากได้รับนโยบายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้แต่ละอำเภอเตรียมรับมือสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ขณะที่โรงพยาบาลไพศาลี สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้สูงสุด 30 เตียง แต่ยังคงไม่เพียงพอ

นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ นายอำเภอไพศาลี กล่าวว่า ภายหลังมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโควิด-19 รวมถึงมีผู้เดินทางจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง เข้ามาในพื้นที่อำเภอไพศาลี ทำให้การแพร่ระบาดอาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมอำเภอไพศาลีอย่างจริงจัง ทั้งนี้จึงได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนของอำเภอไพศาลี ร่วมกันระดมกำลังช่วยกันในด้านการต่อเติมอาคารสถานที่ ไฟส่องสว่าง ความพร้อมของห้องสุขาภิบาล การติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและกล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตุอาการผู้ป่วยตลอดเวลา พื้นที่สำหรับทีมแพทย์และเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เส้นทางการกำจัดขยะติดเชื้อ อุปกรณ์ทำความสะอาด การอุปโภค/บริโภคของผู้ป่วย ชุดเตียงสนามและการจัดเตรียมสิ่งของเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย การจัดเวรยาม ตำรวจ อส. อสม. อปพร. เพื่อดูแลความสงบเรียบรอบอาคารของโรงพยาบาลสนาม

โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันวางแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่หอประชุมอำเภอไพศาลี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดจนแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลไพศาลี ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มอีกจำนวน 30 เตียง โดยล่าสุดมีผู้ป่วยที่กำลังรักษาที่โรงพยาบาลไพศาลี 30 ราย โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครสวรรค์ 42 ราย โรงพยาบาลท่าตะโก 9 ราย และ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อีก 1 ราย 

ล่าสุดอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ส่วนมากเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยงและขอกลับเข้ามารักษา จำนวน 14 ราย ในขณะที่ยังพบกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดอีกจำนวนหลายรายภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.