Header Ads
ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการ สังฆมณฑลนครสวรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเย็บจักรเพื่อสร้างรายได้ให้คนพิการ


ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม อีกทั้งการช่วยเหลือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการทุกระดับ

โครงการส่งเสริมอาชีพเย็บจักรเพื่อสร้างรายได้ให้คนพิการ เป็นการสนับสนุนให้คนพิการมีศักยภาพ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในครัวเรือน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางด้านร่างกายและจิตใจ และเพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาชีวิตกลุ่มคนพิการและครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวคนพิการ 

2) เพื่อสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนพิการเพิ่มยิ่งขึ้น

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความสามารถของคนพิการ สร้างการยอมรับในตนเองและคนพิการในครอบครัว ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการ สังฆมณฑลนครสวรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกแม่พระรับสารตาคลี  ได้รับออเดอร์ ถุงผ้าลดโลกร้อน มาจาก โรงเรียน ห้างร้านและหน่วยราชการ ที่ช่วยสนับสนุนสั่งออเดอร์ เย็บผ้าถุงลดโลกร้อน เพื่อให้คนพิการที่อยู่ใน ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการ ได้ผลิตผลงานถุงผ้าลดโลกร้อน ออกจำหน่าย หากท่านใดจะช่วยเหลือสนับสนุนสั่งจองถุงผ้าลดโลกร้อน ติดต่อได้ที่ โทร.0970393462          

ภาพ/ข่าว อัมพณ  จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.