Header Ads

 


ด้วยพลังเงินบริจาคคนละ 20 บาท พลังใจอันยิ่งใหญ่ของชาวยโสธร และชาวไทยทั้งประเทศ


ที่จังหวัดยโสธร แหล่งข่าวแจ้งว่า หลังจากที่โรงพยาบาลยโสธร ได้มีการขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์เพื่อนำไปรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 โรงพยาบาลยโสธร จึงขอแจ้งยอดเงินบริจาคและการนำเงินบริจาค ไปใช้จัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์และเครื่องมือแพทย์  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด โดยมีการเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 7,437,692.36 บาท เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์ ซึ่งโรงพยาบาลยโสธรได้นำเงินบริจาคดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์โดยได้จัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ จำนวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ 207,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,150,000 บาท ซึ่งขณะนี้เครื่องที่สั่งซื้อได้ส่งมาถึงโรงพยาบาลยโสธร และพร้อมใช้งานแล้ว จำนวน 15 เครื่อง และได้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร อีก 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 450,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท รวมเงินจัดซื้อในขณะนี้ ทั้ง 2 ยอด รวมกันเป็นเงิน ทั้งสิ้น 5,950,000 บาท ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน และ ยังคงเหลือเงินในบัญชี 1,487,692 บาท หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสองบาท ซึ่งโรงพยาบาลยโสธรจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยต่อไป และโรงพยาบาลยโสธร ขออนุโมทนา สาธุบุญ ให้กับทุกท่าน ที่ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลยโสธร ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพข่าว  วีรพล บุญเดช/รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.