เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดงานลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อรับเงินอุดหนุนจำนวนกว่า 3 ล้านบาท


เกษตรกรุงเทพมหานครลงนาม MOU แปลงใหญ่หญ้าสนาม มีนบุรี


วันที่ 10 มิถุนายน 2564  นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อรับเงินอุดหนุนจำนวนกว่า 3 ล้านบาทกับนางวาสนา ฤทธิเดช ประธานแปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย โดยในงานมีผู้แทนแปลงใหญ่หญ้าสนาม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ซึ่งเกษตรกรแปลงใหญ่จะนำเงินที่ได้รับจากการสนับสนุนในครั้งนี้ไปใช้พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ให้มีความหลากหลายของรายได้มากขึ้น โดยจะใช้สร้างอาชีพผลิตและจำหน่ายดินพร้อมปลูกบรรจุถุง โดยนางวาสนา ฤทธิเดช ประธานแปลงใหญ่หญ้าสนาม ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เดิมกลุ่มเป็นเกษตรผู้ประกอบอาชีพปลูกหญ้าปูสนาม ที่รวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลที่ตกต่ำ แต่ยังประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ เมื่อต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาหญ้าปูสนามที่ขึ้นลงตามสถานการณ์ตลาด และหญ้าปูสนามไม่สามารถแปรรูปได้ เกษตรกรจึงมีความจำเป็นต้องมีอาชีพทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ สำหรับการผลิตดินพร้อมปลูกบรรจุถุงนั้น เกษตรกรผู้ปลูกหญ้าปูสนามมีประสบการณ์การดูแลหญ้าปูสนามมามากกว่า 20 ปี ทำให้มีความเข้าใจการเลือกวัตถุดิบสำหรับการดูแลหญ้าปูสนามเป็นอย่างดี จึงมองว่าการได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่หญ้าสนาม มีความเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานครได้กล่าวเสริมหลังการลงนามอีกว่า การได้รับงบประมาณจากภาครัฐในครั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจะสามารถพัฒนาอาชีพเกษตรของตน ให้มีความเข้มแข็งสามารถฟันฝ่าผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งอาชีพเกษตรกรนั้นเปรียบเสมือนฟันเฟืองชิ้นหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศ ไปพร้อมกับภาคบริการและอุตสาหกรรม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้มา แต่การใช้จ่ายของภาครัฐจำเป็นต้องมีหลักฐานและขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงร่วมดูแลและแนะนำขั้นตอนต่างๆให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและสะดวกรวดเร็วสำหรับเกษตรกร เพื่อให้การรับเงินสนับสนุนในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


ประสบโชค รื่นสุข สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงาน

รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.