Header Ads
 สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทยทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อร้องขอความเป็นธรรมกรณีบุคลากรท้องถิ่นยังที่เป็นด้านหน้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่เอกชนกลับได้พิจารณาก่อนผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทยตามที่ทุกพื้นที่ของประเทศไทย กล่าวว่าจากกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนเป็นวงกว้าง โดยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ประชาชนตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคในช่วงแรกและเกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ในปัจจุบันนั้น เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนหน้า ที่ร่วมทำงานกับบุคลากของหน่วยงนสาธารณสุขในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19เช่นเดียวกับบุคลากรสาธารณสุข


โดย สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ได้รับข้อร้องเรียน และขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ซึ่งปรากฏว่าหลายจังหวัด มีการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นน้อยมาก และมักจะพิจารณาลำดับในการจัดสรรให้บุคคลากรของหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมิได้ปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขการระบาดของโรคไว้ก่อนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


นอกจากนั้น ที่ผ่านมาทางกระทรวงหาดไทยยังได้ทำหนังสือแจ้งให้แต่ละจังหวัดพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้แกาพนักงานของบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยทำหนังสือแจ้งให้แต่ละจังหวัดพิจารณาจัดสรร

ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้จะได้ยกเลิกหนังสือดังกล่าวแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ 


ทั้งนี้ สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย จึงได้ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมและขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย ได้โปรดพิจารณาทำหนังสือ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สมควรได้รับการจัดสรรนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในลำดับต้น เช่นเดียวกับบุคลากรด้ารสาธารณสุขด้วย


อีกทั้งตอนนี้ที่นายกทั่วประเทศนั้นเป็นห่วงคือบุคลากรท้องถิ่นที่อยู่แนวหน้าที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมันจะเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ทั่วประเทศซึ่งไม่แตกต่างจากแรงงานที่หนีออกจากแคมป์ เนื่องจากบุคลากรของท้องถิ่นที่อยู่แนวหน้าและเกิดติดเชื้อขึ้นมาซึ่งตะนำมาติดทั้งองค์กรตลอดจนประชาชนที่เขาออกไปช่วยเหลือจึงฝากให้ท่านเห็นความสำคัญของท้องถิ่นบ้าง


วุฒิไกร พิมพ์เงิน / รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.