Header Ads




 ชุมพร - จัดทัพสนับสนุนรับมือ คลัสเตอร์กลุ่มตำบลปากน้ำชุมพร



      ลงพื้นที่สนับสนุน สนธิกำลังอำนวยความสะดวกแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จาก  รพ.อำเภอทุกอำเภอ และ รพ.ชุมชน ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากพบพนักงานในบริษัท ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร มีไทม์ไลน์ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สั่งการให้นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปลัดจังหวัดชุมพร รอง ผอ.รมน.จว.ชพ.(ฝ่ายทหาร) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนับสนุน สนธิกำลังอำนวยความสะดวกแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จาก  รพ.อำเภอทุกอำเภอ และ รพ.ชุมชน ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากพบพนักงานในบริษัท ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร มีไทม์ไลน์ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา โดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากทั้ง 8 อำเภอมาตั้งจุดตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ swab เก็บสารคัดหลั่งในโพรงจมูก ค้นหาเชิงรุกตามหลักการหาให้พบจบให้เร็ว โดยใช้วิธี Active Case Finding 

       เนื่องจากชุมชนในตำบลปากน้ำชุมพรแห่งนี้มีความเสี่ยงสูงเพราะมีทั้งคนไทยและคนต่างด้าวอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

โดยได้กำหนดจุดตรวจหาเชื้อในวันนี้ 2 แห่งในพื้นที่หมู่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร และหมู่ 8 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร โดยจะสุ่มตรวจทั้งคนไทย และแรงงานต่างด้าว รวมประมาณเกือบ 2000 คน

   โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปท. และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิศุภนิมิตร ได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับการตรวจ ให้บรรลุตามเป้าหมายทั้งนี้ได้มีการนัดหมาย แบ่งพื้นที่ และช่วงเวลาในการมารับการตรวจเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดขึ้น

        ปลัดจังหวัดชุมพรได้ประสานทาง จัดหางานจังหวัดชุมพร ให้แจ้งสถานประกอบการ โรงงาน ให้นำ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ คนไทย คนต่างด้าว มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามที่สาธารณสุขจังหวัดชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เเจ้งไว้ด้วย เพื่อให้การค้นหาเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้าง

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514









ขับเคลื่อนโดย Blogger.