Header Ads
นครสวรรค์ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองการซื้อวัคซีนฉีดเอง ไม่สะดวกหลายด้าน เผยน่าจะเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลน่าจะความเหมาะสมที่สุด


หลังวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 โดยในประกาศดังกล่าวมีใจความสำคัญ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนโรคโควิด 19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้  

          ล่าสุดนายวัฒนากร ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  มองว่าการที่ภาครัฐมีแนวคิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถซื้อและบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในท้องถิ่นของตนเองนั้นถือว่าเป็นการทำได้ยากเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่มีความแตกต่างกัน  ทั้งในเรื่องของงบประมาณ  เรื่องของบุคลากร เรื่องของการบริหารจัดการ  ทั้งศักยาภาพในเรื่องของการรับวัคซีนให้ตรงตามกำหนด  ซึ่งที่ผ่านมาขนาดภาครัฐเองยังคงมีการได้รับวัคซีนล่าช้าและคลาดเคลื่อน  จึงมองว่ารัฐบาลกลางน่าจะเป็นแหล่งเดียวจะสามารถบริหารจัดการกระจายและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ดีที่สุด  

          แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอชื่นชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่มีความพร้อมและพยายามที่จะช่วยทางภาครัฐโดยการจัดซื้อวัคซีนเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเอง

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.