Header Ads
 น้ำใจเกษตรกรจันทบุรีแบ่งปันสู่กำลังใจบุคลากรการแพทย์ที่ลานหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี นางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มYoung Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี ได้นำผลไม้ของ สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรีและพี่น้องเกษตรกรชาวสวนจังหวัดจันทบุรี ที่ประกอบด้วยทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สับปะรด กล้วย หน่อไม้ พืชผักสวนครัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,013 กิโลกรัม “ภายใต้โครงการแบ่งบันน้ำใจ เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่มYoung Smart Farmer และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ร่วมสนับสนุนผลไม้ส่งมอบให้กับตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และครอบครัวที่เสียสละ ทำหน้าที่ดูแลป้องกันประชาชนต่อสู้กับภัยโควิด-19 และแทนความรักรักความห่วงใยที่มีให้กัน อีกทั้งเป็นการแสดงไมตรีจิตในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและแก้ไขปัญหาผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อสินค้าเกษตร รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.