Header Ads
 “ปศุสัตว์ยโสธร ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค มอบเวชภัณฑ์กำจัดแมลงสัตว์พาหะ พร้อมสร้างการรับรู้ ว่าโรค ลัมปี สกิน รักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดคน”เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ลงพื้นที่ บ้านสำโรง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกร และมอบเวชภัณฑ์กำจัดแมลงสัตว์พาหะ รวมทั้งให้ความรู้ในแนะนำแนวทางในการควบคุมแมลงสัตว์พาหะ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน ตามมาตรการ 5 ก. ได้แก่ การกางมุ้ง  การกำจัดแมลงสัตว์พาหะ การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุแมลง การกักสัตว์ดูแลภายในคอกสัตว์ การป้องกันโรค พร้อมขอความร่วมมือให้เกษตรกรช่วยเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรค พร้อมสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร ว่า โรคลัมปี สกิน รักษาหาย เนื้อกินได้ และไม่ติดต่อสู่คน โดยที่

 บ้านสำโรง ตำบลคูเมือง มี โรคระบาดในสัตว์เลี้ยงเกษตรกร 3 ราย มีโค 14 ตัว   และปศุสัตว์จังหวัด ได้บอกกับเกษตรกร ว่า หากเกษตรกรพบสัตว์ป่วย ให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันที เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไป...

...วีรพล บุญเดช/ผู้สื่อข่าวจ.ยโสธร/รายงาน.. ขับเคลื่อนโดย Blogger.