ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เตรียมพร้อมหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 และขับเคลื่อนมาตรการป้องกันโรคในศาสนสถานร่วมกับพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ 3


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการปฏิบัติงาน ณ  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โดยมีแพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2564
แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน 2564 และการจัดเตรียมระบบหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อเร่งการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ทำให้ศูนย์อนามัยได้รับภารกิจสนับสนุนการเตรียมพร้อมด้านวิชาการผู้ให้บริการของหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ร่วมกับ Mr. Vaccine เขตสุขภาพที่ 3 รวมถึงจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รองรับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มหน่วยงานที่ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และประชาชนที่จองสิทธิ์การฉีดวัคซีน โดยปัจจุบันมีองค์กรที่รับการฉีดวัคซีน ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ศาลแรงงานภาค 6 ศาลจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ตำรวจภูธรพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ บุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งระบบบริการดังกล่าวดำเนินการได้ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้ ศูนย์อนามัยได้จัดทีมปฏิบัติการสนับสนุนการเตรียมมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และจัดระบบ Line Official กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่ม Local Quarantine รวมถึงเตรียมพื้นที่ Cohort Ward ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ” 


“ทั้งนี้ ในการตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรคในศาสนสถาน ได้เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระราชรัตนเวที  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต (พระอารามหลวง) ซึ่งศูนย์อนามัยได้นำเสนอประเด็นความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงาน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 โดยปัจจุบันเน้นมาตรการป้องกันโรคในศาสนสถานตามมาตรฐานกรมอนามัย โดยได้ดำเนินการผ่านพระคิลานุปัฏฐากทุกวัด ผลการพัฒนา พบว่า 1) ศาสนสถานผ่านมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 655 แห่ง โดยเป็นวัดในจังหวัดนครสวรรค์ 76 แห่ง 2) พระสงฆ์ผ่านการฝึกอบรมพระคิลานุปัฏฐากจำนวนทั้งสิ้น 685 รูป จำแนกเป็นจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 126 รูป และ 3) ดำเนินโครงการรวมพลัง “บวร” บ้าน - วัด - หน่วยงานราชการ พื้นที่ต้นแบบ  จังหวัดพิจิตร และประสานการจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์วิถีพุทธครบ 5 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี ส่วนการประเมินมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม Thai Stop COVID-19+ วัดในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการประเมินครบทั้ง 925 วัด ผ่านมาตรฐาน 871 วัด (ร้อยละ 94.16) ซึ่งวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการปรับปรุงและจัดเตรียมเพิ่มเติมจากพระคิลานุปัฏฐาก”

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.