ชุมพร - เทศบาลเมืองชุมพร จัดพิธีเปิด“โครงการตรวจคัดกรองครัวเรือน (Re X – Ray) ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร นายศรีชัย  วีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองครัวเรือน (Re X-Ray) ของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 44 ชุมชน 

  " ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองครัวเรือน (Re X-Ray) ของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 44 ชุมชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จะเห็นได้ว่าจังหวัดชุมพรมีการยกระดับ มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ซึ่งทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล จึงต้องมีการ Re X-Ray ในทุกครัวเรือนให้ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างการรับรู้ ในการ Save ตนเอง Save ครอบครัว Save ชุมชน และ Save ชุมพร กระผมขอให้ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคัดกรองครัวเรือน    (Re X-Ray) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันตนเองตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่  "  นายศรีชัย  วีระนรพานิช กล่าว

       นางสาวศิริพร  เมืองพรหมปลัดเทศบาลเมืองชุมพร กล่าวด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีการแพร่ระบาดออกไปยังหลายจังหวัดและมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปทั่วประเทศในการนี้จังหวัดชุมพรมีมาตรการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมุ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญอย่างไรก็ตามแม้ว่าภาครัฐจะออกคำสั่งกฎระเบียบขอความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แล้วก็ตามแต่จุดแตกหักของการแก้ไขปัญหายังอยู่ที่หมู่บ้านชุมชนดังนั้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนในหมู่บ้านชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในหมู่บ้านชุมชนของตนเองจึงต้องมีการตรวจคัดกรองครัวเรือน (Re X - Ray) ของหมู่บ้านชุมชนให้ทุกคนในครัวเรือนได้ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด  โดยมีวัตุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และเน้นย้ำกับบุคคลในครัวเรือนให้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการภายในครัวเรือน เพื่อตรวจคัดกรองครัวเรือน(Re X-Ray) ว่ามีบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นเข้ามาในจังหวัดชุมพรแล้วมาพักอาศัยอยู่ในครัวเรือนโดยไม่ได้แจ้งต่อประธานชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือไม่รวมทั้งได้สแกนQR CODE “Save Chumphon” และปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่ เพื่อตรวจคัดกรองครัวเรือน(Re X-Ray) ว่ามีบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้ควบคุมโรค (กักตัว) อยู่ในครัวเรือนที่เข้าตรวจสอบหรือไม่ และบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่ รวมทั้งต้องการความช่วยเหลือในด้านใด เพื่อประชาสัมพันธ์ มาตรการของจังหวัดชุมพรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีประธานชุมชน, คณะกรรมการชุมชน, ประธาน อสม., อสม., สมาชิก อปพร. ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 44 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514
ขับเคลื่อนโดย Blogger.