นครสวรรค์ - จัดกิจกรรม “ปลูกป่าในเมือง บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ


วันนี้ (26 พฤษภาคม 2564) เวลา 08.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ปลูกป่าในเมือง บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมี จิตอาสา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมกิจกรรม ฯ ณ จุดชมวิวบึงบอระเพ็ด ต. พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

โดยกิจกรรม ได้ร่วมกันดำเนินการเปลี่ยนถุงเพาะชำกล้าไม้ ปักหลักหมายแนวปลูก เตรียมหลุม และทำการปลูกต้นไม้บางส่วน โดยมีกล้าไม้จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ยางนา หว้า นนทรี พะยอม สะเดา พฤกษ์ ขี้เหล็ก มะขามเทศ กระดินเทพา และไผ่ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 1,300 กล้า บนพื้นที่ เป้าหมาย 13 ไร่
ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตามพระราชปณิธานที่ต้องการให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ในการนี้จังหวัดนครสวรรค์ได้มีเป้าหมายการดำเนินโครงการในปี 2564 จำนวน 24 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ และเขตปฏิรูปที่ดิน

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.