ชลบุรี – ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้อสื่อปฐมวัย


   เมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้อสื่อปฐมวัย ให้กับโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จำนวนเงิน 218,370.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และโรงเรียนบ้านโรงหีบ จำนวนเงิน 132,880.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เนื่องจาก ห้องเรียนปฐมวัย มีสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่มีการใช้งานมานาน ทำให้สภาพของอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ และจำนวนของอุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กปฐมวัย โดยรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่มีการนำสื่อการเรียนต่างๆ เข้ามาใช้ในการเรียน ทำให้ท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนการจัดซื้อสื่อปฐมวัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อเด็กในช่วงปฐมวัย อีกด้วย


ภาพข่าว/ปชส.ทลฉ.
ขับเคลื่อนโดย Blogger.