องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"


บริเวณบ่อกักเก็บน้ำสาธารณะหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี นายฉลอง คงสัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวนาคู เข้าร่วมในโครงการ


ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ ขึ้นเกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว นมัสเตประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตกเป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ภายใต้ชื่อ รวมน้ำใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกคนให้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วย ลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูคืนสมดุลให้กับระบบนิเวศให้ยั่งยืนในระยะยาว และที่สำคัญเพื่อเป็นการสร้างความสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกันซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ส่วนราชการต่างๆ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.