น่าน - ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรที่สนใจยิงตรงถึงผู้ประกอบการโดยตรง


คุณธัญลักษณ์ นิตย์โฆษกุล (smart. Farmer) เกษตรกรตัวอย่างที่ประสพความสำเร็จที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจาก Smart  farmer มาเป็นผู้ประกอบการ และผู้ควบคุมดูแลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธัญลักษณ์ฟาร์ม ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดน่าน ปลูกพืชผลการเกษตรส่งออก โดยมีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคาขั้นต่ำให้ พืชที่ส่งเสริมให้ปลูกตอนนี้ก็มีพริกจินดาแดง  มะเขือเปราะ  ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ต่างประเทศมีความต้องการสูงมากในแถบยุโรป โดยส่งออกพริกจินดาประมาณ อาทิตย์ละ 1-2 ตัน ในเรื่องของสายพันธุ์ที่ปลูกจะเป็น ซุปเปอร์ฮอท อัมพวา เพราะให้ผล ผลิตดก สีแดงสวย เป็นที่ต้องการของตลาดในไทยและต่างประเทศ  การที่จะปลูกพริกส่งออกได้เราต้องสร้างมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ทางเรามีมาตรฐาน GAP, Thai Gap เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผักตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ปลูกและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของผลผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตรของไทยให้เป็นที่ยอมรับ
สินค้าเกษตรส่งออกจะต้องควบคุมในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้างไปถึงผู้บริโภคโดยการแนะนำอบรมให้เกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงมีการวางแผนระบบการจัดการฟาร์มที่ดี ซึ่งพริกสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม อย่างเช่นพื้นที่ที่หมดฝนแล้ว ควรเลือกพื้นที่ราบเรียบ ส่วนช่วงที่เป็นฤดูฝนควรเลือกพื้นที่ลาดเอียง

          คุณธัญลักษณ์ บอกว่า การเป็นเกษตรกรปลูกพริกก็ถือว่าทำรายได้ไม่แพ้กับการเกษตรด้านอื่น เกษตรกรสามารถทำผลผลิตออกมาขายได้อย่างสบาย เพียงปลูกตามขั้นตอนตามระบบของวิสาหกิจชุมชนธัญลักษณ์ฟาร์ม และแผนปี 2564 นี้ กำลังส่งเสริมให้ปลูกพืชหลายชนิดเพิ่มขึ้น อาทิ เช่น ฟักแฟง  ขิง  ข่า ตะไคร้  ราคาประกัน หากเกษตรกรสนใจจะปลูกให้รวบรวมเป็นกลุ่ม มีพื้นที่อย่างน้อย 20 ไร่ขึ้นไป  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมิน 061-8049191, 063-5168061

ภาพ/ข่าว  อนุมัติ - ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล


ขับเคลื่อนโดย Blogger.