กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564

 

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน  2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564 และนายสัมพันธ์ มีบรรจง ทำหน้าที่เลขา โดยมีคณะทำงานกิจการสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมในครั้งนี้ 
* การประชุมครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ (1) ปัญหาคูคลองพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งพระนคร (2) สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (ส้ม/ลิ้นจี่)  (3) ร่าง วาระการประชุมสภาฯ และกำหนดวันประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ แสดงความข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2564 ในเดือนเมษายน 2564 พิจารณาดำเนินการในลำดับต่อไป** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.