อุทัยธานี-ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีร่วมการทำกิจกรรมจิตอาสา บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย


เวลา 10.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมบรรยายหัวข้ออดีต ณ สุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กรุงศรีอยุธยา : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงธนบุรี : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย มหาราช 4 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 1 4 5 รัชกาลที่ 9 และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามิน ทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การทหาร และการบิน สายพระโลหิตบูรพกษัตริย์นักรบ องค์จอมทัพไทย ทรงเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศ และการทูต ทรงตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ทรงสืบสานการสาธารณสุข ขวัญข้าว และสายน้ำ ดั่งแสงทอรุ้งจากฟากฟ้าสู่แผ่นดิน อัครศาสนูปถัมภก ผู้อยู่เคียงข้างประชาชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนาม พระราชพิธีพยุหยาตรา ทางสถลมรรค และทางชลมารค พระราชพิธีมหาสมาคม การเสด็จออก ณ  สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระมหากรุณาธิคุณต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ  จิตอาสาพระราชทาน การทำ CPR  ( CARDIO - PULMONARY RESUSCITATION  ) ( การผสมผสานระหว่างการผายปอดเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในปอด และการกดบริเวณหน้าอกข้างซ้าย ( ตำแหน่งหัวใจ ) เพื่อให้หัวใจทำการหมุนเวียนเลือดที่มีออกซิเจน การใช้เครื่อง AED ( Automated External Defibrillator ) หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และการประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนลานสักวิทยา  รวมจำนวน 197  คน  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  197  คน พึงพอใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรยากาศการบรรยาย กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจขณะรับฟัง และมีความรู้สึกความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายติดตาม สื่อต่างๆของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และไม่มีกลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมไม่ดีภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.