กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดเวทีแบบมีส่วนร่วมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดเวทีแบบมีส่วนร่วมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งมีนายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง, ว่าที่ร้อยตรีปัญญา  เปรมประภาส สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ, นายสุทิน อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ,สำนักงานเขต และเกษตรกรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีเข้าร่วมเวที โดยมี,นายสุรพล ธนูรักษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ เป็นวิทยากรการจัดเวทีในครั้งนี้


*การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (4) ที่สภาเกษตรกรจังหวัด/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลสาระสำคัญตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (มาตรา 41) การประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จัดเวทีระดมความเห็นเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด รวมทั้งจำแนกข้อมูลที่ได้จากแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ได้แก่ (1) สรุปทิศทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด เพื่อนำไปเชื่อมโยงจัดทำเป็นแผนแม่บทฯต่อไป (2) สรุปสาระสำคัญตามแผนแม่บทฯ (มาตรา 41) ที่ได้จากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดอย่างน้อย 5 เรื่อง และ (3) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ส่งให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประมวลข้อมูลเตรียมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติต่อไป
**นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครจัดเวทีฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของเกษตรกร จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ,ข้อเสนอเชิงนโยบาย และโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การลดต้นทุน การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรที่เคยทำอยู่เดิม ไปทำเกษตรรูปแบบที่แตกต่าง เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.