กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการ แผนพัฒนาการเกษตร ระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน” ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องบอลรูม บี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร นายรัตนะ  สวามีชัย  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกระบวนการ แผนพัฒนาการเกษตร ระดับชุมชนสู่ความยั่งยืนและนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วม จำนวน 85 คน* การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และมีความเข้าใจการจัดกระบวนการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ร่วมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกระบวนการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยมี หัวข้อการบรรยายพิเศษ เรื่อง กรอบการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตร ชุมชนสู่ความยั่งยืน ปี 2564  โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,เรื่องการพลิกฟื้นกระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่วิถีชีวิตใหม่  โดย นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และทีมงาน , เรื่องนวัตกรรมเพื่อบริการ (Innovation for Service) เพื่อการพัฒนาชุมชนโดย ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  , เรื่องทุนทางการเงินของชุมชน (Financial Value) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มชุมชน โดย นายประสพสิน แม้นทิม รองประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย, เรื่องเทคนิคและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาคเกษตรระดับชุมชนโดย ผศ.ดร.สุรพล  จันทราปัตย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมสมองในการจัดทำ 9 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล


** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรสำนักงานให้เป็นมืออาชีพตามภารกิจ เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างสูงสุดต่อไป -----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายรัตนะ  สวามีชัย  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ-----

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

///////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.