เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ (อสม.ใหม่)


วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.  นายณรงค์  มะระยงค์  รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ (อสม.ใหม่)  ณ อาคารอเนกประสงค์เกาะกลางอุทยานสวรรค์  โดยมีนางวรรณ  พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธี

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้าง อสม.ที่ได้รับการคัดเลือกมากจากชุมชนให้มีองค์ความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกมิติแบบองค์รวม  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาดำเนินงานพัฒนาสุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  โดยจัดกระบวนการเรียน การสอน ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติในสถานบริการและในชุมชนตนเอง 

ทั้งนี้อสม.ใหม่จะทำการอบรมจำนวน 43  ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติ วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  มาร่วมบรรยายให้ความรู้ ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบรั้วภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.