จัดเวทีแจงสื่อฯ กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.เชียงราย


ที่ ห้องวิชัยรัตน์  สำนักงานทางหลวงเชียงรายที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย นายเทอดเกียรติ สุกใส ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับนายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานเครือข่าย MOC บิสคลับประเทศไทย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการจัดการความรู้สื่อสารประชาสัมพันธ์ "สื่อกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (อบจ.)" ที่ห้องวิชัยรัตน์ สำนักงานทางหลวงเชียงรายที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้งแก่สื่อมวลชน พร้อมแจงในข้อกฎหมายที่อาจล่วงละเมิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการ พร้อมขยายช่องทางนำองค์ความรู้และข้อมูลไปสู่สื่อสารกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง

     ในการประชุม กกต.อบจ.ชร. ได้นำข้อมูลและกระบวนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีกฎหมายและหลักปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องรับรู้รับ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง การเตรียมตัวภายใต้มาตรการคัดกรองด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากสื่อมวลชนได้เข้ารับฟังในวันนี้จะได้นำความรู้ที่ถูกต้องเผยแพร่สู่ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนได้อย่างมีคุณภาพ เกิดความตื่นตัวในการมีส่วนร่วม ขจัดการทุจริตในทุกรูปแบบ และเป็นไปอย่างโปร่งใส อันจะส่งผลให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่
        สำหรับการรับสมัคร ส.อบจชร.แล นายก อบจ.ชร. ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563  สรุปการมี ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงราย 3 คน ประกอบด้วย นายมงคลชัย ดวงแสงทอง  ได้หมายเลข 1,  
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ได้หมายเลข 2 และ น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ได้หมายเลข 3 และผู้สมัคร สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย 36 เขตเลือกตั้ง จำนวน  158 คน

ทั้งนี้ เมื่อปิดรับสมัครแล้วผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครและตรวจสอบว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ จากนั้นจะทำการประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัคร และติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง พร้อมทั้งจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ซึ่งการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ
สามารถติดตามข่าวสารการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ที่
www.vote.chiangraipao.go.th
facebook : เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0 5316 0456 โทรสาร 0 53727272

จักรภัทร แสนภูธร และ รมณ ภัทรทองศักดิ์  
ขับเคลื่อนโดย Blogger.