อุทัยธานี- วัดประชารัฐ สร้างสุข


เมื่อเวลา 13.00.น.ของวันที่ 26 พ.ย.63 โดยพระราชกิตติเมธี  วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี มาเป็นประธานกรรมการ วัดประชารัฐ สร้างสุข พระราชสุวัฒนาภรณ์ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี ท่านเจ้าคุณพระสุธีวราภรณ์ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท พระราชปัญญาโสภณ เลข.จภ.ต กรรมการและเลขานุการ พระครูอุทัยวิริยสุนทร เจ้าคณะอำเภอลานสัก เจ้าอาวาสวัดประดู่ยืน พร้อมพระสงฆ์ในพิธี นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นางเรณู คุ้มแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลประดู่ยืนประชาชน ตำบลประดู่ยืน เข้าร่วม  วัดประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดประดู่ยืน

นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน เป็นตัวแทน คณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และพุทธบริษัทวัดประดู่ยืน โดยร่วมกันสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชนตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และเชิญชวนประชาชน ร่วมกันทำนุบำรุง วัด รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดประดู่ยืน ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน สถานประกอบการ และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาวัดประดู่ยืน ให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ และศูนย์กลางจัดกิจกรรมชุมชน รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยม และสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ชุมชน องค์กร

ทั้งนี้คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ทุกฝ่ายกำหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้วัดและชุมชนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามตามหลัก 5 ส และส่งเสริมการมีจิตอาสา การเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยพลังของชุมชน ส่งเสริมให้เกิดวินัยในสังคมผ่านแนวคิด และหลักการของระบบ 5 ส โดยทำ 5 ส ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา

ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรีขับเคลื่อนโดย Blogger.