พ่อเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2563 ณ หนองนิพพาน


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมด้วยนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ณ อ่างเก็บน้ำเขานางต่วม (หนองนิพพาน) ตั้งอยู่ที่หมู่ 15 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอ นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ สาธารณสุขอำเภอหนองบัว พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ พร้อมด้วย ข้าราชการทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนตำบลวังบ่อ ให้การต้อนรับ

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดนครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ กำหนดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ อ่างเก็บน้ำเขานางต่วม (หนองนิพพาน) อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ กรมประมง ประสงค์ให้สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลานิล และปลาสวาย

อำเภอหนองบัวมีพื้นที่ประมาณ 819.5 ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก การทำนาข้าว การเลี้ยงสัตว์ โดยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 107 หมู่บ้าน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 10 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาล 1 แห่ง และ อบต. 9 แห่ง มีประชากรทั้งสิ้น 54,530 คน สำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันนี้เป็นพื้นที่ของหมู่ที่ 15 ตำบลวังบ่อ แบ่งการปกครองเป็น 16 หมู่บ้านจำนวนหลังคาเรือน 3,998 ครัวเรือน จำนวนประชากร ทั้งหมด 10,801 คน อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ การทำนาข้าว

ตำบลวังบ่อเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายณรงค์ ฤทธิ์บำรุง เป็นกำนันประจำตำบล เริ่มเป็นสภาตำบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ต่อมาสภาตำบลวังบ่อ มีรายได้เป็นของตนเองย้อนหลัง เพิ่มขึ้น 3 ปี 150,000 บาท จึงยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 30 มีนาคม 2539

ตำบลวังบ่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอหนองบัวห่างจากตัวอำเภอหนองบัวประมาณ 16 กิโลเมตร แล้วอยู่ห่างตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 86 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 94,970 ไร่ หรือประมาณ 151.95 ตารางกิโลเมตร ตำบลวังบ่อ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติในตำบล ที่ประชาชนสามารถใช้ได้ จำนวน 7 แห่ง มีลำคลอง 5 สายและอ่างเก็บน้ำบ้านเขานางต่วม มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำประมาณ 95 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำบ้านเขานางต่วม ครอบคลุมหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 16 

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการประมงไทย และให้กำลังใจแก่ชาวประมง ผู้ประกอบอาชีพ สุจริตที่ต้องเสี่ยงภัยในทะเล เพื่อนำทรัพยากรขึ้นมาเป็นอาหารของปวงชนและพัฒนาประเทศ เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ให้สูญพันธุ์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแก่ประชาชนทั่วไป เพราะสัตว์น้ำมีคุณค่าเป็นอาหารของประชาชน เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีทางจิตใจ คือก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ เพราะได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีอานิสงส์ร่วมกันในวันนี้ ที่จะต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติสืบต่อไปภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.