อุทัยธานี -ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยขึ้นตรง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี


ที่จังหวัดอุทัยธานี  พลตรี สมบัติ  ธัญญะวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ( อ่านหนึ่งห้า )  สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย บ้านชุมทหาร หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยได้กราบสักการะพระพุทธรูปประจำหน่วย กราบสักการระศาลพระภูมิเจ้าที่ และถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายพวงมาลัยรูปหล่อจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์  ก่อนที่จะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน
 
โอกาสนี้ยังได้ให้โอวาทแก่กำลังพลของของหน่วย โดยมี พันเอกณพัฒน์  ปกป้อง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15  นำกำลังพลทุกนายของหน่วยเข้ารับฟังโอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มเข้ม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชประนิทานของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างความสุขให้แก่ประชาชน และให้การช่วยเหลือราษฏรอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะหากเกิดภัยพิบัติต่างๆ จะต้องเข้าให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที ให้สมกับเป็นนักรบสีน้ำเงิน ทหารของพระราชา
                
จากนั้นพลตรี สมบัติ  ธัญญะวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ยังได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ของพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าหน่วยฯเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะตรวจความพร้อมของยุทโธปกรณ์ต่างๆ ทั้งเครื่องจักรกลหนัก ในการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ และการคมนาคม รวมทั้งยุทโธปกรณ์ของชุดบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ เช่นยุทโธปกรณ์การช่วยเหลืออุทกภัย  ครัวสนาม  รถผลิตน้ำดื่มสะอาด  รถน้ำในการออกช่วยเหลือภัยแล้ง และได้เน้นย้ำของการฝึกฝนทักษะโดยเฉพาะการฝึกซ้อมการเข้าให้การช่วยเหลือราษฎรให้เกิดความชำนาญ หากเกิดภัยพิบัติที่จะต้องเข้าให้การช่วยชีวิตราษฎรจะได้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดอันตรายใดๆ  นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยฯ ซึ่งหน่วยฯ ได้ดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่ตามโครงการ “ โคกหนองนาโมเดล” โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับกำลังพล ครอบครัว และแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนในการ สร้างงาน สร้างอาชีพจากภาคการเกษตร เน้นการพึ่งพาตนเอง ให้อยู่รอดได้ในภาวะวิกฤต ลดร่ายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้ศักยภาพ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นการลดภาระของรัฐบาลในการดูแลประชาชนในกลุ่มชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.