รองนายกนำทีมพัฒนารักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว


   วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสมชาย มานะกิจศิริสุทธิ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าของโครงการ พัฒนารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 นำทีมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายมังกร นวลละออ ประธานสภาเทศบาล นายแสวง พูลสวัสดิ์ รองประธานสภา นายบุญชอบ โอภาสี เลขานุการสภา นายสมศักดิ์ โลหะเวช สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆบนสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว และประชาชนในชุมชนต่างๆทั้งหมด 15 ชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ตั้งแต่วันที่ 19- 27 ตุลาคม 2563


   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวภายใต้การบริหารของนางดลฤดี ติยะโสภณจิต นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัวเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจทุกคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง " กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม " จึงได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายการทำงานด้านการพัฒนารักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่และรณรงค์การขุดลอกวัชพืชขุดลอกรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ในการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดและสวยงาม ภายใต้การประสานงานระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว และสร้างความประทับใจ ความสุขทางกาย และความสุขทางใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัวเมืองน่าอยู่ "นั้น


   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนารักษาความสะอาดเพื่อบูรณาการภารกิจการพัฒนารักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่ปฏิบัติอย่างชัดเจนส่งผลให้การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวบรรลุเป้าหมายการเป็น เมืองหนองบัวหน้าอยู่


   กิจกรรมนี้จัดขึ้นมา เพื่อพัฒนาเทศบาลให้เป็น "เมืองน่าอยู่" โดยเสริมสร้างบรรยากาศแห่ง "หน้าบ้านน่ามอง" เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาคูคลองทางระบายน้ำไม่ให้ตื้นเขินและให้มีทางระบายน้ำโดยสะดวก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและความปลอดภัยในการสัญจร เพื่อรณรงค์สร้างความร่วมมือจากประชาชน และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน บริการทำความสะอาดครั้งใหญ่ร่วมกัน Big cleaning Day ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง......
.ภคพล ครองสิน/รายงาน087-8544888

  

   

   

ขับเคลื่อนโดย Blogger.