กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติแด่ พระครูวิสารทสุตากร เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร และชุมชนคุณธรรมฯ บ้านช่องแสมสาร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงฯ


วันนี้ (2 ต.ค.63) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ซึ่ง พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร จ.ชลบุี ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล และ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
โดยพระครูวิสารทสุตากร มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล อาทิ
1. จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช่องแสมสาร การเรียนการสอน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
3. พัฒนาวัดช่องแสมสาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนา (ส่งเสริมประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา)
4. ผู้นำบวร ชุมชนคุณธรรมฯ วัดช่องแสมสาร ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรใน 3 มิติ ด้านการยึดมั่นในหลักคำสอนของทางศาสนาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและการดำรงชีวิตตามวิถึวัฒนธรรมไทย
5. ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในการนี้ พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร ได้มอบหมายให้ นายอุดร พิทักษ์กรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัลจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทย กรุงเทพมหานคร


ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก NEWS 13

ขับเคลื่อนโดย Blogger.