นครสวรรค์ พิจารณาการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม


วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกรณียกเว้นการทดลองเลี้ยงดู จำนวน 6 ราย แบ่งเป็น กรณีบุตรติดคู่สมรส จำนวน 2 ราย และกรณีญาติสืบสายโลหิต จำนวน 4 ราย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาตามหลักเกณฑ์ฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตามที่ผู้ขอยื่นคำร้อง จำนวน 6 ราย

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์  NEWS 13 (0619525644)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.