ชลบุรี - ผู้ว่าชลฯ เปิดอาคารหลังใหม่ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ พร้อมให้บริการประชาชน


เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ถนนเลียบชายทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายอนุชาอินทศร นายอำเภอสัตหีบ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 8 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้นำหน่วยทหารในพื้นที่สัตหีบ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบ

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า อำเภอสัตหีบได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอสัตหีบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2496 เป็นอำเภอใต้สุดของจังหวัดชลบุรี โดยมี นายชุมพล อุทยานิก เป็นนายอำเภอคนแรก อาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบ เดิมเป็นเรือนไม้ สันนิษฐานว่ามีการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2480 มีการปรับปรุงต่อเติมหลายครั้ง เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม จนเมื่อปี พ.ศ.2557 ได้นำแบบแปลนของอาคารที่ว่าการอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มาปรับปรุงเนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมการปกครอง พร้อมเสนอขอรับงบประาณจากกรมการปกครองเพื่อก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด และกรมการปกครองได้มีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหบหลังใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 16,223,800 บาท ในการก่อสร้างได้ทำสัญญากับบริษัท ชลบุรี บี.เอส การโยธา ในวงเงิน 15,769,000 บาท เริ่มสัญญาวันที่ 27 ตุลาคม 2561 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 การปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์สำนักงานยังได้รับการสนัรบสนุนจากพระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) เป็นผู้สนับสนุนอีกด้วย ซึ่งอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่ เป็นอาคาร 3 ชั้น มีหน่วยงานประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น 5 แห่ง ซึ่งมีการใหเ้บริการประชาชนเฉลี่ยวันละ 250 ราย และมีหน่วยงานส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานประมงอำเภอ อำเภอสัตหีบมีผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP จำนวน 217,945.36 บาท
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการปกครองท้องที่ระดับอำเภอ เป็นที่รวมของส่วนราชการต่างๆ ในอันที่จะนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติให้บังเกิดผล และขยายโอกาสให้กับประชาชนคนไทยทุกคน เป็นสถานที่ให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งการให้บริการเป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่าย ที่จะต้องทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมโปร่งใส และได้รับบริการที่ดี ข้าราชการและผู้นำชุมชนทุกฝ่าย ต้องทุ่มเท เสียสละ และมีความสำนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของข้าราชการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนให้จงได้ และหวังว่าอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่นี้ จะสามารถอำนวยประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชได้เป็นอย่างดี ทั้งการให้บริการและการแก้ไขปัีญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้จะสามารถรองรับความเจริญเติบโตของบ้านเมืองสมความมุ่งหมายทุกประการ และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำเร็จด้วยดี
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก ข่าว NEWS 13 รายงาน 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.