อุทัยธานี-รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ต.น้ำซึม อ.เมือง

 

เมื่อเวลา 14.00.น.ของวันที่ 30 ก.ย.63 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานเปิดงานโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน พร้อมนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิศน์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 นายวิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน พร้อม อสม.และประชาชนชาวเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน(Kick Off)ในครั้งนี้

โครงการนี้จะสร้างความมั่นคงสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรงในสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องเกษตรกรด้วยการเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายางพาราในประเทศให้มากขึ้นอีกด้วย โครงการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตและหลักนำทางยางธรรมชาติของสถาบันเกษตรกรในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังได้มีการจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมในโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆได้แก่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตและหลักนำทางยางธรรมชาติแก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่จะดำเนินการในระยะที่ 1 ในปี พ.ศ.2563 จำนวน 30 แห่ง

การดำเนินโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยทางถนน สำหรับจังหวัดอุทัยธานีและกลุ่มภาคเหนือตอนล่างมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจำนวน 26 แห่ง สมาชิกจำนวน 3,798 ราย พื้นที่ปลูก 77, 972 ไร่ ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นยางก้อนถ้วย การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นยังมีปริมาณน้อย โดยมีสหกรณ์ 1 แห่งผลิตแผ่นยางธรรมชาติ ครอบกำแพงคอนกรีตกำลังการผลิต 1.44 กิโลเมตร ต่อเดือน สหกรณ์ 1 แท่ง ผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติกำลังการผลิต 300 ต้นต่อวัน ซึ่งส่วนที่เหลือกรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการแปรรูปยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรวมถึงการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครออกำแพงคอนกรีตและผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ ต่อไป
ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441


ขับเคลื่อนโดย Blogger.